dtHome = Landbrug
dtRootHome = Landbrug

dtRoot = LRS
Hvidvask og terrorfinansiering

Landbrugsrådgivning Syd/Den Grønne Revisor er som alle andre danske revisionsvirksomheder og juridiske rådgivere omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, kaldet hvidvaskloven.

Ifølge hvidvaskloven er vi som revisionsvirksomhed og juridisk rådgiver forpligtet til at kende vores kunder. Det betyder blandt andet, at vi skal indhente og registrere følgende identitetsoplysninger om dig:

  • Fulde navn
  • CPR-nummer og/eller CVR-nummer
  • Adresse

Loven kræver tillige, at rådgivere skal tjekke, at kunden er den han/hun udgiver sig for at være, hvorfor vi vil bede dig om at vise eller fremsende legitimation f.eks. kopi af kørekort og sygesikringsbevis. Vi kan bede om yderligere oplysninger afhængig af omstændighederne, og hvilke type virksomhed, der er tale om.

Loven kræver at rådgivere også skal kende formålet og den forventede beskaffenhed af kundeforholdet. Derfor skal vi kende dine økonomi og vide, hvordan du regner med at bruge LRS og vores ydelser.

Loven kræver, at vi skal indsamle oplysningerne, når du bliver kunde hos os. Derudover er vi forpligtet til løbende at opdatere oplysningerne.

Ifølge hvidvaskloven er vi som rådgivere også forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), hvis vi har mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Vi er som rådgivere forpligtet til at underrette SØIK, hvis vi bliver opmærksom på, at en kunde har begået eller forsøgt at begå skatte- eller afgiftsunddragelse. Der er ingen bagatelgrænse i loven. Manglende underretning til SØIK bliver betragtet, som revisionsvirksomheden medvirker til at begå skatte- eller afgiftsunddragelse.

Vi har som rådgivere pligt at til at underrette SØIK, hvis vi opdager, at en kunde har lavet et ulovligt aktionærlån (kapitalejerlån). Det skal ske uanset størrelsen på lånet, og uanset om lånet efterfølgende er tilbagebetalt eller efterfølgende er berigtiget.

Vi må som rådgivere ikke oplyse kunden om, at vi underretter SØIK.

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er et forsøg på at skjule penge, som stammer fra en kriminel handling, så det ser ud som om, at de er tjent på lovlig vis, f.eks. moms- og skatteunddragelse, salg af narkotika, underslæb, afpresning, tyveri.

Hvad er terrorfinansiering?

Det er aktiviteter, hvor formålet er økonomisk støtte til en person eller sammenslutning, der har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Yderligere oplysninger: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209981