Fra 2023 skal der være 4 pct. brak. Det gælder hele kalenderåret

 Fra 2023 skal der være 4 pct. brak. Det gælder hele kalenderåret

Fra 2023 skal der være 4 pct. brak. Det gælder hele kalenderåret 

GLM8 kravet betyder, at du ikke må dyrke min. 4 pct. af dit areal med en produktionsafgrøde. Det gælder hele kalenderåret.

Der må ikke tages slæt og heller ikke afgræsses på disse arealer, dog er det tilladt at afgræsse markkrat eller småbiotoper der består af træer og buske. Udover det, er der slåningskrav afhængig af hvilket ikke-produktivt element der er på arealet. Brak, markbræmmer, 3 meter bræmmer, GLM-søer og -fortidsminder, markkrat og småbiotoper indgår i de 4 pct. ikke-produktive elementer.

Det skal du være opmærksom på i forhold til markkrat

Markkrat omfatter klynger af træer og buske over 100 m2, der findes på arealerne i 2022, og som ikke er berettiget til grundbetaling. Markkrat skal være mellem 100-5.000 m2 (0,5 ha) for at indgå i kravet, det skal ligge på et omdriftsareal mindst 5 meter fra markblokgrænsen og må ikke være smallere end ti meter på den korteste led. Markkrattet skal som minimum være dækket af 75 pct. træer og/ eller buske fordelt på hele markkratarealet. Der må gerne afgræsses, såfremt markkrattet ikke ødelægges eller beskadiges.

Markkrat som består af et eksisterende læhegn, der ligger mere end 5m fra markkanten kan tælle med, så længe læhegnet er registreret som et fradragsareal til grundbetaling og ligger inden for en støtteberettiget markblok. Det skal bestå af mindst 75 pct. træer og buske (målt i kronedækket) og ikke udgøre et areal større end 0,5 ha. Vær dog opmærksom på betingelserne for markkrat.

Det skal du være opmærksom på i forhold til småbiotoper

Småbiotoper omfatter nye delområder på et omdriftsareal, du kan etablere fra 2023, og hvor du udelader landbrugsaktivitet i en etårig eller flerårig periode.
De kan derfor enten gro til med træer og buske, være våde eller bestå af højt græs. Du kan også vælge at tilplante et areal, hvis du har særlige ønsker til beplantningen. Vildt- og bivenlige tiltag (lærkepletter, insektvolde, urtestriber og urørte vildtstriber) kan også indgå som småbiotoper, men vedvarende kortholdte harestriber og barjordsstriber betragtes ikke som en småbiotop.
Småbiotoper må højst være 1 ha store og skal ligge mindst fem meter fra en anden småbiotop. Når de indgår i opfyldelsen af GLM 8, må de udgøre op til 50 % af en mark. Hvis småbiotopen efter en årrække består af mindst 75 pct. træer og buske, er det tilladt at lade den afgræsse.
OBS. Småbiotoper skal indtegnes i et særskilt kortlæg.

Du er mere end velkommen til at tage en snak med en af vores rådgiver hvis der er noget du er i tvivl om.